Strateško korporativno komuniciranje

Trdni in konstruktivni odnosi, ki jih za vašo organizacijo s pomočjo načrtovanega proaktivnega komuniciranja gradimo z njenimi zaposlenimi, delničarji in drugimi déležniki, so temelj sodobnega in učinkovitega komuniciranja vseh organizacij.

Spremembe v komuniciranju zaradi prevlade novih tehnologij in vse večjega zapiranja tradicionalnih medijev za sporočila organizacij, ter povečano neposredno komuniciranje z déležniki prek novih medijev postavlja pred vsako, še tako majhno organizacijo, izredno širok spekter komunikacijskih nalog. Tržni uspeh ni odvisen samo od kakovosti storitev oz. izdelkov, kadrov, finančne moči in cenovne ustreznosti, temveč tudi od tega, kako vzpostavljamo, razvijamo in vzdržujemo odnose s pomembnimi déležniki v notranjem in zunanjem okolju. Uspeh je lahko le rezultat premišljenega, namenskega, načrtovanega in proaktivnega komuniciranja, s katerim uspešno uravnotežimo odnose z vsemi déležniki v poslovnem okolju s pravočasnim komuniciranjem, tudi v kriznih okoliščinah.

Korporativno komuniciranje razumemo kot strateško načrtovano in dvosmerno komuniciranje, ki med vsemi déležniki utrjuje transparentnost, vzajemnost, osveščenost, družbeno odgovornost in medsebojno zaupnje. Ker služi kot kontinuirana podpora vsem vodstvenim odločitvam in delovanju organizacije pri upravljanju izzivov, tveganj in tudi kriznih situacij, bistveno pripomore h krepitvi že zastavljenih in k enostavnejšemu vzpostavljanju novih poslovnih vezi.

Upravljanje tem in odnosov z déležniki v okolju

Vsaka organizacija potrebuje družbeno sprejemljivost svoje vloge in dejavnosti v okolju, v katerem deluje, da bi preživela in se razvijala.

Organizacije obstajajo zato, da uresničijo svoja poslanstva in svoje namene, kar pa je v precejšnji meri odvisno od tega, ali bo organizacijsko okolje (notranje in zunanje) omogočilo to uresničevanje. Če je ravnanje organizacij zaželeno in v skladu z vsakokrat veljavnimi družbenimi normami, vrednotami in prepričanji, jih okolje sprejme in priznava. Če organizacija vidno ne zagotavlja, da upošteva interese svojih déležnikov in javnosti, obstaja nevarnost, da se bo sčasoma znašla v krizi legitimnosti in izgubila pravico do obstoja.

Uresničevanje organizacijskega poslanstva, poslovnih ciljev in doseganje vizije je v mnogo čem odvisno od dejavnikov iz okolja, v katerem organizacije delujejo. Mi vam lahko pomagamo v iskanju, vzpostavljanju in vzdrževanju medsebojnega razumevanja in sprejemljivosti, skladnosti in stičnih točk med vašo organizacijo in njenim okoljem.

Gradnja in upravljanje javne osebnosti

Prepoznavnost vodstva organizacij in njihovih talentov neposredno vpliva na poslovni uspeh.

Vsakdo ima svojo konkurenčno prednost, ki jo je treba prepoznati in predstaviti déležnikom. Osebno znamčenje preprosto pomeni, da znamo k temu pristopiti strateško in s tem vplivati na poslovno uspešnost. Organizacije in podjetja imajo namreč vsaj dva tehtna razloga za razvoj osebnih znamk:

– s tem vplivamo na razlikovanje od konkurence. Če je bila še pred leti pomembna samo korporativna blagovna znamka ali znamka produkta/storitve, so danes ključni zaposleni pomembni pri diferenciaciji in dojemanju podjetja kot vodilnega v branži. Zakaj? Kupci v poplavi različnih ponudnikov potrebujejo hitre, prepoznavne in konsistentne indice, da je podjetje, s katerim želi poslovati, vredno zaupanja.

– s tem smo uspešnejši v boju za talente na trgu. Danes je prava umetnost dobiti in zadržati talentirane posameznike, ki s svojim delom vplivajo na poslovne preskoke. Zato so se mnoga podjetja strateško lotila upravljanja s talenti in hkrati sodelujejo pri razvoju njihovih znamk. To pa ima dodano vrednost za obe strani: podjetje in posameznika.

Digitalno komuniciranje

Z digitalizacijo komuniciranja je prvič zares možno reči, da je komuniciranje vseprisotno.

Družbena omrežja, mediatizirane spletne strani, forumi in blogi so v zelo kratkem času korenito spremenili način, kako prihajamo do informacij, jih uporabljamo in delimo. Čeprav so vrednost, avtentičnost in zanesljivost informacij, pridobljenih po digitalnih kanalih, neredko dvomljivi, je sama možnost osebne in takojšnje reakcije s komunikološkega gledišča neprecenljiva. V primerjavi s tradicionalnimi mediji je največja prednost (ali nevarnost) digitalnega komuniciranja priložnost, da lahko vsak déležnik hipno reagira, izpove svoje stališče in ustvarja vsebine.

Digitalno komuniciranje, še posebej pa komuniciranje na družbenih omrežjih, je v taki meri masovno spremenilo in pretreslo svet komuniciranja, da ga mnogi obravnavamo kot najbolj inovativno spremembo od izuma radia in televizije. Danes si nobena organizacija več ne more privoščiti, da ne bi imela izdelane strategije digitalnega pojavljanja in da premišljeno ne vodi on-line komuniciranja s svojimi déležniki.

Naša ključna primerjalna prednost na področju digitalnega komuniciranja je dejstvo, da ga strateško upravljamo kot strokovnjaki na področju odnosov z javnostmi. Ne ukvarjamo se zgolj z oblikovanjem objav; vsebine strateško razvijamo in ves čas vemo kdaj, kaj, komu in zakaj komuniciramo. Slednje je ključno predvsem pri upravljanju komuniciranja na različnih digitalnih platformah.

Interno komuniciranje

Prava moč uspešne organizacije se skriva v trdnosti internega zaupanja.

Komunikacijska učinkovitost je eden najpomembnejših motivov za zavzetost zaposlenih. Ko informacije neovirano tečejo po organizaciji, smo priča motiviranim posameznikom, ki jim je popolnoma jasno, kakšni so cilji in aktivnosti podjetja ter kako odločitve vodstva vplivajo na njihovo delo. Čeprav gre za ljudi, ki so vodstvu najbližje in je od njih odvisna kakovost poslovanja, pa je to skupina, ki je v pehanju za poslovnimi rezultati velikokrat zanemarjena ali spregledana. Upravljanje z internim komuniciranjem ima veliko prednosti za organizacijo, in sicer povečuje produktivnost zaposlenih, ki razumejo svojo vlogo, vodilnim na eni strani pomaga pri razvoju boljšega vodstvenega sloga in jim na drugi omogoča, da prek zaposlenih ohranjajo boljši stik s trgom. Iz tega razloga je pomembno, da zadovoljstvo zaposlenih postane zavestni in dolgoročni cilj organizacije ter kategorija, enakovredna preostalim poslovnim kategorijam.

Družbena odgovornost

Podjetja z načrtovanjem in izvedbo aktivnosti družbene odgovornosti zmanjšujejo negativne vplive svojega delovanja, izpolnjujejo obveznosti do svojih déležnikov in nanje pozitivno vplivajo, hkrati pa presegajo okvire ekonomskega interesa.

Pravi pomen družbene odgovornosti podjetij tiči daleč stran od razdrobljenih in nepovezanih kampanj odnosov z javnostmi, ki se osredotočajo zgolj na filantropsko raven, zato zagovarjamo strateški pristop ter vključevanje družbeno odgovornih vsebin v strateško upravljanje podjetja. S strategijami in programi družbene odgovornosti, ki jih zasnujemo v tesnem sodelovanju z naročnikom, temu omogočimo koriščenje dragocenih priložnosti za pozitiven doprinos k organizaciji in družbi. Strateško naravnana družbena odgovornost namreč predstavlja pomemben vir konkurenčne prednosti ter obenem prispeva k reševanju okoljskih in družbenih problemov.

V polje družbene odgovornosti je močno vpeto tudi njeno komuniciranje. Poglavitno je, da organizacije tako na internem kot tudi eksternem nivoju učinkovito in predvsem primerno sporočajo načela odgovornega poslovanja, izpolnjevanje obvez do déležnikov ter aktivnosti iz filantropske ravni. V zadnjih letih pa je digitalizacija tudi na področju družbene odgovornosti pomembno premešala komunikacijske štrene, kar lahko organizacije s pravim znanjem in izkušnjami izkoristijo sebi v prid.