Čas je za priznanje, pohvalo, spodbudo

Vodenje ljudi in upravljanje s človeškimi resursi nasploh je eden ključnih elementov uspešnega vodenja podjetja. Da pa bi bilo le-to čim bolj učinkovito, je potrebno uporabljati različne metode. Ena med njimi je prav gotovo redni letni razgovor.

Letni razgovor je vnaprej dogovorjeno in planirano srečanje, na katerem si vodja in sodelavec v miru razložita svoja razmišljanja o sodelavčevem preteklem in sedanjem delu, pričakovanjih, načrtih in željah, o možnem napredovanju in osebnem razvoju. Z rednimi letnimi razgovori naj bi vsem zaposlenim omogočili, da še izboljšajo delovno uspešnost, obenem pa tudi spremljanje doseganja zastavljenih ciljev.

Letni razgovor je čas za pohvalo, priznanje, spodbudo in če je potrebno tudi za to, da si vodja in delavec oprostita kakšno morebitno nerodnost ali spodrsljaj. Nikakor pa ne smeta pozabiti pogledati v poročilo letnega razgovora in ugotoviti, ali se njuni dogovori in sklepi iz preteklosti uresničujejo tako, kot sta si zamislila.
Namen letnih razgovorov je medsebojno informiranje, ugotavljanje stanja, načrtovanje izboljšav ter dogovor, kako te sklepe tudi uresničiti. Redni letni razgovor neposredno prispeva k stalnem napredku celovitega upravljanja kakovosti in zviševanju stopnje poslovne odličnosti. Je tudi sredstvo za ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih in je pomemben element za doseganje zastavljenih ciljev podjetja. Namen letnega razgovora je tudi spodbuditi vsakega delavca k razmišljanju o njegovih poklicnih željah, strokovnih ambicijah in kariernih ciljih.

Letni razgovor je priložnost spoznati delavčeve želje, njegove občutke in dobiti informacije o njegovem želenem osebnem razvoju.

Po uspešno izvedenih letnih razgovorih lahko vodja planira nadaljnji razvoj podjetja in upravljanje s človeškimi viri. Prav tako lahko načrtuje strokovna izobraževanja in karierni razvoj posameznikov.

Share this article

Articles by the same author

There are no articles by the same author

Leave a comment